نگاهی کوتاه به برخی از فیلم های جشنواره ی فیلم کوتاه تهران

چیز هایی برای فروش، محمد قاسمی:عناصر فیلم، به ویژه فیلمبرداری به خوبی...