چیزهایی هست که نمی‌دانی

چیزهایی هست که نمی‌دانی
یادداشتی بر فیلم کوتاه آتن(حسین شاعری)قرار نیست اطلاعاتی فراتر از دیال...