تماشاچی

تماشاچی
یادداشتی بر فیلم کوتاه آخر هفته(آریو متوقع)خواندن این نوشته بخشی از دا...