خیال تنها راه زنده ماندن است

خیال تنها راه زنده ماندن است
یادداشتی بر فیلم کوتاه سبز کله‌ غازی(آرمان خوانساریان)در ذهن و خیالات...