دندان نیش ۲

دندان نیش ۲
آن بالا، فیلمی که در نمای اول جذابیت خود را اثبات می‌کند.