دردهای متفاوت بودن

دردهای متفاوت بودن
اسب سفید بالدار، سنگینی عشق مانع پرواز است.