من دیده به رَه دارم

من دیده به رَه دارم
یادداشتی بر فیلم کوتاه اسب سفید بالدار(مهیار ماندگار)خطر اسپویل(لو رفت...