انتخاب جایگزین

انتخاب جایگزین
الترناتیو، سردرگم در بین آن چه هست و آن چه می‌خواهد باشد.