در خود تنیده در تنهایی

در خود تنیده در تنهایی
انباشته، تکنیکی جدید و داستانی قدیمی.