معلق

معلق
انکاس، فیلمی که فراموش کرده است چه می‌خواهد بگوید.