با من به زبان اشاره سخن بگو*

با من به زبان اشاره سخن بگو*
یادداشتی بر فیلم کوتاه تشک مواج(امین خنکال)مریم بلاتکلیف است، معلوم نی...