دروغ‌های کوچکِ بزرگ

دروغ‌های کوچکِ بزرگ
یادداشتی بر فیلم کوتاه تهاتر(زیبا کرمعلی و عماد آراد)تهاتر یک بازی جدی...