نگاهی به چند فیلم داستانی و تجربی ۳۸اُمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

نگاهی به چند فیلم داستانی و تجربی ۳۸اُمین جشنواره فیلم کوتاه تهران
پوستر جشنوارهآثار داستانی:بشقاب، عذار خوان‌خواجه و رعنا واعظی، دو از پ...