بازگشت به اصل

بازگشت به اصل
حفره، بازگشتی تمام نشدنی.