معلم بودن را دوست بدارید

معلم بودن را دوست بدارید
خانوم اجازه؟ ما شمارو خیلی دوست داریم.