از چرخه‌ی باطل بیرون بیائید

از چرخه‌ی باطل بیرون بیائید
خولانه وه، در سکوت دیده شود و در سکوت به آن فکر شود. در سکوت.