تلخی بی‌پایان

تلخی بی‌پایان
یادداشتی بر فیلم کوتاه خونمردگی(امین اناری)آهو برای حذف نام همسر از ش...