پشت درهای بسته

پشت درهای بسته
یادداشتی بر فیلم کوتاه شرعی(داریوش شهبازی)شرعی یک ایده‌ی جذاب است که آ...