شخصیت سوزی

شخصیت سوزی
مستندی در استاندارهای تلویزیون. سردرگم در محتوا و فرم.