تا جنون فاصله‌ای نیست

تا جنون فاصله‌ای نیست
یادداشتی بر فیلم کوتاه سایکو(مصطفی داوطلب)خطر اسپویل(لو رفتن بخشی از ف...