سراب زندگی

سراب زندگی
سراب، یک دنیای سایه‌وار که در حال نابودی است.