این‌جا بدون من

این‌جا بدون من
یادداشتی بر فیلم کوتاه شکلی از مرگ(هادی افشار)فیلم با این جمله از میشل...