حتی نمی‌توانستم درست راه بروم

حتی نمی‌توانستم درست راه بروم
بوم سیاه، با ماشین سطل زباله به سفارت رسیدم.