آق سو، بدون بی‌طرفی

آق سو، بدون بی‌طرفی
آق‌سو، فیلمسازی در سمت مردم.