سنجش انسانیت

سنجش انسانیت
نگاهی به ویژگی‌های فیلم‌های کوتاه علی عسگری و فرنوش صمدی