تاریخ دهن باز می‌کند

تاریخ دهن باز می‌کند
زندگی‌نامه‌ی خود‌نوشت دبیرستان دخترانه‌ی فروغ.