گوشت مرده‌ی یک روزه

گوشت مرده‌ی یک روزه
گودال‌های عمیقی که یک‌دیگر را در آن دفن می‌کنیم.