من دیوانه نیستم

من دیوانه نیستم
روانی، هیچ چیز آن طور که به نظر می‌رسد، نیست.