شاید جایی دیگر

شاید جایی دیگر
یادداشتی بر فیلم کوتاه کلاف(ملیحه غلامزاده)خاطراتی هستند که دیگر رهایم...