به جان مادرت قسم بخور

به جان مادرت قسم بخور
منبع، نجات پسری که دروغ نمی‌گوید.