نقد فیلم کوتاه تاناکورا

نقد فیلم کوتاه تاناکورا
تاناکورافیلم کوتاه تاناکورا، امیررضا رشتی، حامد پری زاد و حامد حسنی، ح...