صرف فعل نبودن

صرف فعل نبودن
نگاهی به فیلم «پسری که ناپدید شد»