چرخه‌ی بی‌پایان

چرخه‌ی بی‌پایان
یادداشتی بر فیلم کوتاه اسباب‌بازی(نیما رحیم‌پور)خواندن این نوشته بخشی...