باید مغزش را سوراخ کنیم

باید مغزش را سوراخ کنیم
هیپوناترمی، تصویری کردن عناصر ذهنی.