گاندوها را حفظ کنید

گاندوها را حفظ کنید
کامیون آبی، بیانیه‌ای برای کمک به بلوچستان.