در سکوت حقیقت ما نهفته است

در سکوت حقیقت ما نهفته است
کاک ایرج، سمفونی طبیعت و پس‌زدن مدرنیسم.