او کیست؟

او کیست؟
گوشت تلخ، انسانی که شاید دوست صمیمی ما باشد.