شیشه در پا، شیشه در دل

شیشه در پا، شیشه در دل
فاجعه در راه است. رابطه چیزی را در پشت خود مخفی نموده...